FAQ

Läs noga igenom och notera rödmarkerad text. Kontakta oss om du undrar över något!        

AVBESTÄLLNING

  1. Avbeställning kan göras vid akut sjukdom, olycksfallsskada* eller vid graviditet (efter tolfte graviditetsveckan) som medför att du inte kan ställa upp i ett motions-/tävlingsarrangemang som du anmält dig till. Orsaken ska kunna styrkas med läkarintyg.
  2. Avbeställning kan också göras om nära anhörig** drabbas av allvarlig sjukdom, svårare olycksfall eller dödsfall. **Se under Definitioner punkt 7 i Försäkringsvillkoret
  3. Avbeställning kan även göras vid allvarlig skada i din privata bostad, t ex vid inbrott eller brand.
Obs! * Förslitning, överbelastning etc. räknas inte som olycksfallsskada. Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till en skada till exempel halka på gatan, en grop i vägen, ett föremål som välter etc.

ERSÄTTNING OCH SJÄLVRISK

Du kan få ersättning för anmälningsavgiften* vid avbeställning, högst 2 500 kr för ett enskilt motions-/tävlingsarrangemang och sammanlagt högst 5 000 kr under försäkringsperioden.

Obs! * Övriga kostnader såsom reskostnader, boende, måltider, licensavgifter etc. ersätts ej.                                            

Ersättning lämnas också vid olycksfall, t ex akutersättning, resekostnader, tandskadekostnader och sjukhusvård.

Startklars försäkringar har ingen självrisk.

FÖRSÄKRINGSBOLAG M M

Försäkringsgivare: Svedea AB, www.svedea.se, ett svenskt försäkringsbolag med inriktning på specialförsäkringar. Administration: Försäkringskompetens i Uppsala AB.

GILTIGHET

Startklar, Startklar Plus och Startklar Nordic, Startklar Nordic Plus gäller under 1 år fr o m betaldagen och Startklar Classic och Startklar Classic Plus gäller under 15 månader. Försäkringarna gäller även för utländska medborgare som anmäler sig till ett motions-/tävlingsarrangemang.

INNEHÅLL

Försäkringarna innehåller två delar:

  • Avbeställningsförsäkring som kan ge dig hela anmälningsavgiften tillbaka om du blir akut sjuk, skadad  p g a olycksfall* eller gravid och inte kan ställa upp i ett arrangemang som du anmält dig till. Du kan också få ersättning vid t.ex. nära anhörigs sjukdom eller vid skada i din bostad, se ovan under Avbeställning. 

* Om du t.ex. snubblar på en sten och skadar foten när du är ute och springer så är det en olycksfallsskada.  Däremot förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada.

  • Olycksfallsförsäkring som gäller i Sverige under själva arrangemanget samt under resan till och från. Om du tecknat Startklar Nordic eller Startklar Nordic Plus gäller olycksfallsförsäkringen under själva arrangemanget i Norden samt under resan till och från.

I Startklar Plus, Startklar Classic Plus och Startklar Nordic Plus gäller dessutom olycksfallsförsäkringen under årets alla träningstillfällen.   

KÖP AV FÖRSÄKRING

Du kan köpa försäkringarna direkt i vår webbutik och betala med Swish eller kort. Om ni är en grupp kontakta oss så kan vi utfärda försäkringar för hela gruppen.

Försäkringen gäller 1 år respektive 15 månader från betaldagen. Det går bra att köpa försäkring vid valfri tidpunkt, även om du redan har anmält dig till ett lopp eller annat motions-/tävlingsarrangemang.

Obs! Du kan inte köpa försäkring och utnyttja avbeställningsförsäkringen om du redan är sjuk, skadad eller gravid.
Obs! Har du anmält dig till ett arrangemang, tecknat försäkring och överlåter eller säljer din plats så följer försäkringen inte med. Försäkringen är personlig och kan inte överlåtas.

LAGTÄVLING

Försäkringarna är individuella och gäller för dig som har köpt försäkring. Om du t. ex. blir sjuk och inte kan ställa upp får du tillbaka din del av anmälningsavgiften.

OLYCKSFALL

Startklars försäkringar innehåller en olycksfallsförsäkring om du skulle bli skadad under själva arrangemanget eller under resan till/från. Ersättning lämnas för t.ex. akutersättning, resekostnader, tandskadekostnader och sjukhusvård.

I Startklar Plus, Startklar Classic Plus och Startklar Nordic Plus gäller dessutom olycksfallsförsäkringen vid alla träningstillfällen.

Produktfaktablad

Här kan du läsa om Startklar/Startklar Plus, Startklar Classic/Classic Plus och Startklar Nordic/Nordic Plus.

PERSONNUMMER

Du behöver inte uppge ditt personnummer vid köp av försäkring i vår webbutik.

SJUKDOM, SKADA, GRAVIDITET

Försäkringarna innehåller en avbeställningsförsäkring som kan ge dig hela anmälningsavgiften tillbaka om du skulle bli akut sjuk, skadad p.g.a olycksfall eller gravid.

Läkarintyg krävs för att få ersättning.

SJÄLVRISK

Försäkringarna har ingen självrisk.

SKADEANMÄLAN

Skadeanmälan gör du till försäkringsbolaget Svedea på telefon 0771-160 199 eller till skada@startklar.nu

Om arrangemanget sker t ex under en helg så kan du kontakta Svedea i efterhand. Läkarintyg krävs för att få ersättning både vid avbeställning och olycksfall. Vid skada i bostad krävs intyg som Svedea informerar om.

UTLÄNDSKA DELTAGARE

Försäkringarna kan tecknas även av utländska medborgare som anmäler sig till ett motions- eller tävlingsarrangemang.

VILLKOR

 Här kan du läsa en  Förköpsinformation och här Försäkringsvillkoret.

Startklar motionsloppsförsäkring lanserades år 2000.